Stanovy občanského sdružení Svaz Autorů A Interpretů

 1. Název a sídlo sdružení

  Občanské sdružení s názvem "Svaz autorů a interpretů" (zkráceně a dále jen "SAI") je založeno podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

  Sídlem SAI je Praha 1, Senovážné náměstí 23, PSČ 112 82.

 2. Cíle a činnost SAI

  Cílem SAI a podstatou jeho činnosti je ochrana profesních zájmů členů SAI a vytváření optimálního prostředí pro rozvoj autorské a interpretační činnosti.

  Prostředky, kterými se SAI snaží tohoto cíle dosáhnout, jsou zejména:
  pořádání a organizace odborných konferencí, besed, seminářů, stáží a podobných akcí,jednání se státními orgány, především v oblasti přípravy a změn právních předpisů, jednání s organizacemi zastupujícími nositele práv podle autorského zákona, zejména s kolektivními správci, a účast na jejich činnosti, jednání se soukromoprávními osobami, jejichž činnost souvisí s autorskou a interpretační činností a užíváním autorských děl resp. uměleckých výkonů, podněcování k tvůrčí činnosti a popularizace jejích výsledků, včetně podpory mladých umělců, vydávání periodických a neperiodických publikací.

  Jako doplňující činnost SAI pořádá koncerty, festivaly, přehlídky či jiná kulturní představení.

  Činnost SAI není teritoriálně omezena.

  Činnost SAI má nevýdělečný charakter.

 3. Vznik a zánik členství

  1. SAI sdružuje autory a interprety zabývající se tvorbou a interpretací hudebních děl s textem i bez textu, dále hudební vědce, producenty, vydavatele, nakladatele a organizátory kulturních akcí.
  2. Členem SAI se může stát kterákoli fyzická osoba uvedená v odst. 1, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, státní příslušnosti, vyznání či národnosti, pokud dosáhla 18 let a pokud má plnou způsobilost k právním úkonům.
  3. Členem SAI se dále může stát kterákoli právnická osoba uvedená v odst. 1, s výjimkou těch, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku, a osob, které vstoupily do likvidace.
  4. Kolektivním členem se může stát skupina osob, které činnost podle odst. 1 provozují kolektivně nebo ve vzájemné souvislosti. Kolektivní člen má všechna práva a povinnosti člena.
  5. Členství v SAI vzniká podpisem uchazeče, který splňuje podmínky odst. 1 až 4, na členské přihlášce a zaplacením členského příspěvku. Členská přihláška je k dispozici v sídle SAI nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.sai.cz. Členská přihláška musí být doručena SAI, a to buď v písemné podobě s vlastnoručním podpisem uchazeče, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu SAI. Podmínky zaplacení členského příspěvku jsou uvedeny na přihlášce.
  6. Členství v SAI zaniká:
   • ukončením činnosti resp. zánikem SAI,
   • smrtí fyzické osoby, která je členem,
   • zánikem právnické osoby, která je členem,
   • vystoupením člena,
   • vyloučením člena.
  7. Každý člen může svobodně ze SAI vystoupit i bez udání důvodů, a to na základě vlastnoručně podepsaného písemného oznámení o vystoupení zaslaného do sídla SAI.
  8. Člen může být ze SAI vyloučen, pokud hrubě nebo opakovaně porušil stanovy SAI, zejména povinnosti, které pro něj ze stanov vyplývají, nebo pokud poškozuje dobré jméno či pověst SAI. O vyloučení člena rozhoduje sněm prostou většinou všech přítomných. Člen, o jehož vyloučení má být rozhodnuto, se může k důvodům vyloučení vyjádřit ještě před hlasováním sněmu. Vyloučený člen se nemůže stát členem SAI po dobu dvou let od svého vyloučení.
  9. SAI vede seznam členů pod pořadovými čísly. Ochrana osobních údajů členů podle platných právních předpisů je zaručena.
  10. Aktivním členem SAI je ten člen, který má v daném kalendářním roce zaplacen členský příspěvek.
 4. Práva a povinnosti členů

  1. Každý člen SAI je oprávněn podílet se na činnosti SAI, podávat návrhy a podněty k aktivitám SAI a vyjadřovat se k činnosti SAI.
  2. Každý aktivní člen SAI je oprávněn volit a být volen do orgánů SAI. Je-li členem některého orgánu SAI právnická osoba, jedná za ní její statutární orgán nebo jiná pověřená osoba.
  3. Každý aktivní člen má právo obdržet publikace, které SAI vydává v tištěné nebo internetové podobě.
  4. Každý aktivní člen má právo obracet se na SAI s žádostmi o pomoc v souvislosti se svou tvůrčí činností.
  5. Každý člen je povinen dodržovat stanovy SAI a ostatní vnitřní předpisy SAI.
  6. Dojde-li k zániku členství v průběhu kalendářního roku, zaplacený členský příspěvek se nevrací. Každý člen může platit členský příspěvek přesahující výši stanovenou sněmem.
  7. Každý člen je povinen chránit dobré jméno SAI.
  8. Každý člen, který byl zvolen do některého orgánu SAI, je povinen aktivně se účastnit činnosti tohoto orgánu.
  9. Členství v SAI nijak nebrání být členem jiného občanského sdružení, být zastupován agenturou nebo kolektivním správcem (OSA, Intergram, Dilia).
  10. Každý aktivní člen obdrží členský průkaz, platný do konce kalendářního roku, ve kterém má člen uhrazen členský příspěvek. Tento členský průkaz opravňuje k využití výhod poskytnutých SAI příslušném kalendářním roce.
 5. Orgány SAI

  1. Sněm

   1. Nejvyšším orgánem SAI je sněm všech členů (dále jen "sněm").
   2. Řádný sněm svolává rada jednou za kalendářní rok, vždy nejpozději do 30.6.
   3. Mimořádný sněm svolá rada z vlastní iniciativy nebo navrhne-li to písemně alespoň třetina členů nebo kontrolní komise. Nesvolá-li takto rada mimořádný sněm do šedesáti dnů od doručení písemného návrhu třetiny členů nebo kontrolní komise, je oprávněnou osobou svolat mimořádný sněm kterýkoli člen nebo kontrolní komise.
   4. Sněm je svoláván rozesláním písemných pozvánek všem členům na adresu jejich trvalého bydliště resp. sídla, a to alespoň 15 dnů předem.
   5. Sněm rozhoduje o všech věcech činnosti SAI, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím sněmu svěřeny do pravomoci jiného orgánu SAI.
   6. Sněm přijímá jednací řád, kterým se řídí jeho průběh a pravidla hlasování.
   7. Sněm rozhoduje prostou většinou přítomných členů, pokud jednací řád nestanoví pro některé otázky přísnější pravidla. Každý člen, ať už fyzická osoba nebo právnická osoba nebo kolektivní člen, má jeden hlas.
   8. Sněm rozhoduje zejména v těchto věcech:
    • volí a odvolává členy rady a kontrolní komise,
    • rozhoduje o změnách stanov,
    • schvaluje rozpočet a účetní závěrku SAI pro každý kalendářní rok,
    • přijímá jednací řád a ostatní vnitřní předpisy SAI,
    • rozhoduje o vylučování členů,
    • rozhoduje o koncepčních záležitostech SAI,
    • rozhoduje o zrušení SAI,
    • stanoví výši členského příspěvku členů a kolektivních členů,
    • stanoví způsob odměňování členů rady a kontrolní komise.

  2. Rada

   1. Výkonným orgánem SAI je devítičlenná rada. Její členové jsou voleni sněmem na funkční období dvou kalendářních let. Není-li nová rada zvolena do konce funkčního období předcházející rady, je rada povinna svolat sněm za účelem provedení voleb. Do doby zvolení nové rady se prodlužuje funkční období předcházející rady.
   2. Členové rady si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Členství v radě je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi.
   3. Rada řídí činnost SAI v období mezi jednotlivými sněmy. Schází se podle potřeby, nejméně však desetkrát za kalendářní rok. Zasedání rady svolává její předseda písemnou pozvánkou doručenou všem členům rady na adresu jejich trvalého bydliště resp. sídla. O zasedání rady a jeho průběhu se vyhotovuje písemný zápis. Rada je povinna předložit každému řádnému sněmu zprávu o své činnosti.
   4. Rada je statutárním orgánem SAI, jedná za ní její předseda nebo místopředseda, popř. jiný pověřený člen, a to každý samostatně.
   5. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň pěti členů. Každý člen rady má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
   6. Do působnosti rady patří:
    • zajišťování každodenní činnosti SAI a příslušných aktivit v souladu s cíli SAI,
    • příprava podkladů pro jednání sněmu,
    • vedení seznamu členů a všechny členské otázky s výjimkou vlastního rozhodování o vyloučení člena,
    • svolávání sněmu.
   7. Pokud některý člen rady odstoupí z funkce v průběhu svého funkčního období, kooptuje rada na jeho místo nového člena, který musí být nejbližším sněmem ve funkci potvrzen. Nebude-li ve funkci sněmem potvrzen, zvolí sněm nového člena rady.
   8. Pokud bude některý člen rady odvolán sněmem z funkce v průběhu svého funkčního období, zvolí sněm současně nového člena rady.
  3. Kontrolní komise

   1. Na činnost SAI dohlíží tříčlenná kontrolní komise.
   2. Její členové jsou voleni sněmem na funkční období dvou kalendářních let. Není-li nová kontrolní komise zvolena do konce funkčního období předcházející kontrolní komise, je rada povinna svolat sněm za účelem provedení voleb. Do doby zvolení nové kontrolní komise se prodlužuje funkční období předcházející kontrolní komise.
   3. Členové kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v radě. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání rady s hlasem poradním.
   4. Kontrolní komise dohlíží na činnost SAI z hlediska dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů SAI. Zjistí-li kontrolní komise nesoulad, je povinna předložit radě resp. sněmu návrh na provedení příslušných nápravných opatření. Kontrolní komise je povinna předložit každému řádnému sněmu zprávu o své činnosti.
   5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda písemnou pozvánkou doručenou všem členům kontrolní komise na adresu jejich trvalého bydliště resp. sídla. O zasedání kontrolní komise a jeho průběhu se vyhotovuje písemný zápis.
   6. Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň dvou členů. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas, k přijetí usnesení je třeba dvou hlasů.
   7. Pokud některý člen kontrolní komise odstoupí z funkce v průběhu svého funkčního období, kooptuje kontrolní komise na jeho místo nového člena, který musí být nejbližším sněmem ve funkci potvrzen. Nebude-li ve funkci sněmem potvrzen, zvolí sněm nového člena kontrolní komise.
   8. Pokud bude některý člen kontrolní komise odvolán sněmem z funkce v průběhu svého funkčního období, zvolí sněm současně nového člena kontrolní komise.
 6. Hospodaření SAI

  Zdrojem příjmů SAI jsou:

  1. Příjmy SAI slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost SAI; činnost SAI je nevýdělečná.
  2. Hospodaření SAI řídí rada a kontroluje kontrolní komise.
  3. SAI hospodaří podle rozpočtu schváleného sněmem pro každý kalendářní rok. Na konci kalendářního roku rada připraví účetní závěrku a předloží ji řádnému sněmu konanému do 30.6. následujícího kalendářního roku ke schválení.
  4. Členové SAI neodpovídají svým majetkem za závazky SAI.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. SAI se ruší rozhodnutím sněmu nebo rozhodnutím soudu podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sdružování").
  2. Činnost SAI se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem o sdružování.
  3. Občanské sdružení "Svaz autorů a interpretů" bylo zapsáno do rejstříku občanských sdružení Ministerstvem vnitra ČR dne................
  4. Tyto stanovy byly přijaty sněmem SAI konaným dne 27.5.2012 a nabývají účinnosti dnem doručení oznámení Ministerstva vnitra podle §11 odst. 3 zákona o sdružování. Tímto dnem se ruší předchozí stanovy SAI.