Stanovy Svazu autorů a interpretů z.s.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1. Název spolku je Svaz autorů a interpretů z.s. (zkráceně a dále jen „SAI“, navenek, v korespondenci a tiskem „SAI z.s.“).

2. Sídlem SAI je Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00.

3. SAI je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. SAI je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 647.

5. Vnitřní organizace SAI, práva a povinnosti členů i volených orgánů SAI se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle SAI.

Čl. II – Poslání a činnost

1. SAI je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem ochrany a uspokojování společných zájmů a naplňování poslání, kterým je ochrana profesních zájmů autorů a interpretů České republiky a vytváření optimálního prostředí pro rozvoj autorské a interpretační činnosti.

2. Hlavní činností, kterou se SAI snaží tohoto cíle dosáhnout, je:

 1. Podpora a propagace české hudební scény a tuzemské tvorby,
 2. jednání s orgány státní správy a samosprávy, především v oblasti přípravy a změn právních předpisů,
 3. jednání s organizacemi zastupujícími nositele práv podle autorského zákona, zejména s kolektivními správci a účast na jejich činnosti,
 4. pořádání a organizace odborných konferencí, besed, seminářů, stáží a podobných akcí,
 5. jednání se soukromoprávními osobami, jejichž činnost souvisí s autorskou a interpretační činností a užíváním autorských děl resp. uměleckých výkonů,
 6. podněcování k tvůrčí činnosti a popularizace jejích výsledků, včetně podpory mladých umělců.

3. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí SAI dále doplňující činnosti:
a) vydávání periodických a neperiodických publikací,
b) pořádání koncertů, festivalů, uměleckých přehlídek či jiných kulturních akcí.

4. Činnost SAI není teritoriálně omezena.

Čl.III. – Vznik a zánik členství

1. SAI sdružuje autory a interprety zabývající se tvorbou a interpretací hudebních děl s textem i bez textu, dále hudební vědce, producenty, vydavatele, nakladatele a organizátory kulturních akcí.

2. Členství v SAI je dobrovolné.

3. Členem SAI se může stát kterákoli fyzická osoba uvedená v odst. 1, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, politického a sociálního zařazení, státní příslušnosti, vyznání či národnosti, pokud dosáhla 18 let a pokud má plnou právní způsobilost.

4. Členem SAI se dále může stát kterákoli právnická osoba uvedená v odst. 1, s výjimkou těch, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku, a právnických osob, které vstoupily do likvidace.

5. Kolektivním členem se může stát skupina fyzických osob, které činnost podle odst. 1 provozují kolektivně nebo ve vzájemné souvislosti. Kolektivní člen má všechna práva a povinnosti člena. Za kolektivního člena jedná pověřená fyzická osoba.

6. Členství v SAI vzniká podpisem uchazeče, který splňuje podmínky odst. I až IV, souhlasí se stanovami a zaplacením členského příspěvku. Členská přihláška je k dispozici v sídle SAI nebo v elektronické podobě na internetové adrese www.sai.cz

8. Členství v SAI zaniká:

 1. ukončením činnosti resp. zánikem SAI,
 2. smrtí fyzické osoby, která je členem,
 3. zánikem právnické osoby, která je členem,
 4. zánikem kolektivního člena
 5. vystoupením člena,
 6. vyloučením člena,

9. Každý člen může svobodně ze SAI vystoupit i bez udání důvodů, a to na základě osobně nebo výše uvedeným zástupcem podepsaného písemného oznámení o vystoupení zaslaného do sídla SAI s uvedením data ukončení členství.

10. Člen může být ze SAI vyloučen, pokud hrubě nebo opakovaně porušil stanovy SAI, zejména povinnosti, které pro něj ze stanov vyplývají, nebo pokud poškozuje dobré jméno či pověst SAI. O vyloučení člena rozhoduje sněm prostou většinou všech přítomných. Člen, o jehož vyloučení má být rozhodnuto, se může k důvodům vyloučení vyjádřit ještě před hlasováním sněmu. Vyloučený člen se nemůže stát členem SAI po dobu dvou let od svého vyloučení.

11. SAI vede seznam členů pod pořadovými čísly. Ochrana osobních údajů členů podle platných právních předpisů je zaručena.

12. Řádným členem SAI je ten člen, který má v daném kalendářním roce zaplacen členský příspěvek.

13. Dojde-li k zániku členství v průběhu kalendářního roku, zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Čl. IV – Práva a povinnosti členů

1. Každý člen je oprávněn podílet se na činnosti SAI, podávat návrhy a podněty k aktivitám SAI a vyjadřovat se k činnosti SAI.

2. Každý řádný člen je oprávněn volit a být volen do orgánů SAI.

3. Každý řádný člen má právo obdržet publikace, které SAI vydává v tištěné nebo internetové podobě.

4. Každý řádný člen má právo obracet se na SAI s žádostmi o pomoc v souvislosti se svou tvůrčí činností.

5. Každý člen je povinen dodržovat stanovy SAI a ostatní vnitřní předpisy SAI.

6. Každý řádný člen je povinen platit příspěvky. Každý člen může platit členský příspěvek přesahující výši stanovenou sněmem.

7. Každý člen je povinen chránit dobré jméno SAI.

8. Každý řádný člen, který byl zvolen do některého orgánu SAI, je povinen aktivně se účastnit činnosti tohoto orgánu.

9. Členství v SAI nijak nebrání být členem jiného spolku či organizace, být zastupován agenturou nebo kolektivním správcem (zejména OSA, Intergram, Dilia).

10. Každý řádný člen obdrží členský průkaz, platný do konce kalendářního roku, ve kterém má člen uhrazen členský příspěvek. Tento členský průkaz opravňuje k využití výhod poskytnutých SAI příslušném kalendářním roce.

11. Členové neručí za případné dluhy SAI.

Čl. V – Orgány SAI

A. Sněm

1. Nejvyšším orgánem SAI je sněm, kterého mají právo se zúčastnit všichni členové.

2. Řádný sněm svolává rada jednou za kalendářní rok.

3. Mimořádný sněm svolá rada z vlastní iniciativy nebo navrhne-li to písemně alespoň třetina členů nebo kontrolní komise. Nesvolá-li takto rada mimořádný sněm esáti dnů od doručení písemného návrhu třetiny členů nebo kontrolní komise, je oprávněnou osobou svolat mimořádný sněm kterýkoli člen rady nebo kontrolní komise.

4. Sněm je svoláván rozesláním pozvánek členům, a to alespoň 15 dnů předem.

5. Sněm rozhoduje o všech věcech činnosti SAI, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím sněmu svěřeny do pravomoci jiného orgánu SAI.

6. Sněm úvodem schválí jednací řád, kterým se řídí jeho průběh a pravidla hlasování.

7. Sněm rozhoduje prostou většinou přítomných členů, pokud jednací řád nestanoví pro některé otázky přísnější pravidla.

8. Každý člen, ať už fyzická osoba nebo právnická osoba nebo kolektivní člen, má jeden hlas.

9. Sněm rozhoduje zejména v těchto věcech:

 1. volí a odvolává členy rady a kontrolní komise,
 2. schvaluje návrh na změnu stanov,
 3. schvaluje rozpočet a účetní závěrku SAI pro každý kalendářní rok,
 4. schvaluje vnitřní předpisy SAI,
 5. rozhoduje o vyloučení členů,
 6. rozhoduje o koncepčních záležitostech SAI,
 7. rozhoduje o zrušení SAI, nebo o jeho přeměně,
 8. schvaluje výši členského příspěvku členů a kolektivních členů,
 9. schvaluje návrh na způsob odměňování členů rady a kontrolní komise.

B. Rada

1. Výkonným orgánem SAI je devítičlenná rada. Její členové jsou voleni sněmem na funkční období dvou kalendářních let. Není-li nová rada zvolena do konce funkčního období předcházející rady, je rada povinna svolat sněm za účelem provedení voleb. Do doby zvolení nové rady se prodlužuje funkční období předcházející rady.

2. Členové rady si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Členství v radě je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi.

3. Rada řídí činnost SAI v období mezi jednotlivými sněmy. Schází se podle potřeby, nejméně však desetkrát za kalendářní rok. Zasedání rady svolává její předseda pozvánkou doručenou členům rady. O zasedání rady a jeho průběhu se vyhotovuje písemný zápis. Rada je povinna předložit každému řádnému sněmu zprávu o své činnosti.

4. Rada je statutárním orgánem SAI, jedná za ní její předseda nebo místopředseda, popř. jiný pověřený člen, a to každý samostatně.

5. Rada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň pěti členů. Rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6. Do působnosti rady patří zejména:

 1. zajišťování každodenní činnosti SAI a příslušných aktivit v souladu s cíli SAI,
 2. příprava podkladů pro jednání sněmu,
 3. vedení seznamu členů a všechny členské otázky s výjimkou vlastního rozhodování o vyloučení člena,
 4. svolávání sněmu

7. Pokud některý člen rady odstoupí z funkce v průběhu svého funkčního období, kooptuje rada na jeho místo nového člena, který musí být nejbližším sněmem ve funkci potvrzen. Nebude-li ve funkci sněmem potvrzen, zvolí sněm nového člena rady.

8. Pokud bude některý člen rady odvolán sněmem z funkce v průběhu svého funkčního období, zvolí sněm současně nového člena rady.

C. Kontrolní komise

1. Na činnost SAI dohlíží tříčlenná kontrolní komise.

2. Její členové jsou voleni sněmem na funkční období dvou kalendářních let. Není-li nová kontrolní komise zvolena do konce funkčního období předcházející kontrolní komise, je rada povinna svolat sněm za účelem provedení voleb. Do doby zvolení nové kontrolní komise se prodlužuje funkční období předcházející kontrolní komise.

4. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v radě.

3. Členové kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu.

4. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání rady s hlasem poradním.

5. Kontrolní komise dohlíží na činnost a hospodaření SAI z hlediska dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů SAI a rozhodnutí sněmu a rady. Zjistí-li kontrolní komise nesoulad, je povinna předložit radě, resp. sněmu, návrh na provedení příslušných nápravných opatření. Kontrolní komise je povinna předložit každému řádnému sněmu zprávu o své činnosti.

6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok vždy však před konáním řádného sněmu, kterému podá zprávu o svém konání. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda pozvánkou doručenou členům kontrolní komise. O zasedání kontrolní komise a jeho průběhu se vyhotovuje písemný zápis.

7. Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň dvou členů. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas, k přijetí usnesení je třeba dvou hlasů.

8. Pokud některý člen kontrolní komise odstoupí z funkce v průběhu svého funkčního období, kooptuje kontrolní komise na jeho místo nového člena, který musí být nejbližším sněmem ve funkci potvrzen. Nebude-li ve funkci sněmem potvrzen, zvolí sněm nového člena kontrolní komise.

9. Pokud bude některý člen kontrolní komise odvolán sněmem z funkce v průběhu svého funkčního období, zvolí sněm současně nového člena kontrolní komise.

Čl. VI – Hospodaření SAI

1. Zdrojem příjmů SAI jsou:

 1. příspěvek na podporu činnosti SAI od společnosti Intergram
 2. členské příspěvky,
 3. sponzorské příspěvky, dary a granty,
 4. d) výnosy z akcí uvedených v čl. II,
 5. výnosy z majetku SAI.

2. Příjmy SAI slouží výhradně k pokrytí nákladů na činnost SAI; činnost SAI je nevýdělečná.

3. Hospodaření SAI řídí rada a kontroluje kontrolní komise.

4. SAI hospodaří podle rozpočtu schváleného sněmem pro každý kalendářní rok. Na konci kalendářního roku rada připraví účetní závěrku a předloží ji řádnému sněmu konanému následující kalendářní rok ke schválení.

5. Členové SAI neodpovídají svým majetkem za závazky SAI.

Čl. VII – Závěrečná ustanovení

1. SAI může zaniknout rozhodnutím sněmu nebo rozhodnutím soudu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Činnost SAI se řídí těmito stanovami a právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

3. Tyto stanovy byly přijaty Sněmem SAI konaným dne 13. 11. 2019 a tímto dnem nabývají účinnosti. Tímto dnem se zrušují předchozí stanovy SAI.